Partiya-Ser
black 2014 (Patron - Aktsiya)

Price

line Sovkhoz 2nd

dam family Taifa

location Russia, South area

utilization Racing, Endurance, Breeding, Eventing

 

 

  1631 Patron 
black, 2007 
1630 Paradoks 
d.buckskin, 1998 
1095 Polot   1010 Sovhoz 2nd    
2051 Sakharnaya  
2425 Pendjegul   949 Dornazarbek  
1639 Passia  
3986 Triada 
black, 1997 
1056 Dasht   943 Arslan  
1769 Dorbaital  
2952 Tuichi 36   995 Kerzi  
2471 Tanga  
3086 Aktsiya 
dark bay, 2001 
1057 Dorkush 
bay, 1984 
1063 Karasukhum   871 Gindukush  
1543 Karasar  
1843 Sabyrli   917 Sektor  
1203 Kagyz  
2609 Aelita 
black, 1991 
1020 Ajan 2nd   854 Akbelek 2nd  
1800 Keramika 12  
2097 Azalia   968 Pursat  
1896 Algush  
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Offsprings

2020
Temp-Ser
colt
father - Fokus