Aktsiya
dark bay 2001 (Dorkush - Aelita)

Price

line El

dam family Taifa

location Russia, South area

utilization Racing, Show, Breeding, Eventing

 

 

  1057 Dorkush 
bay, 1984 
1063 Karasukhum 
grey, 1978 
871 Gindukush   682 Almaz    
1161 Gjarsashli  
1543 Karasar   724 Kara Kir  
1229 Karasulli  
1843 Sabyrli , 0000  917 Sektor   779 Peren  
1254 Kesketli  
1203 Kagyz   448 Kir Sakar  
659 Elmik  
2609 Aelita 
black, 1991 
1020 Ajan 2nd 
black, 1981 
854 Akbelek 2nd   672 Akbar  
1193 Elsona  
1800 Keramika 12   893 Kepter 18  
1306 Morfologia  
2097 Azalia 
bay, 1983 
968 Pursat   779 Peren  
1185 Elek  
1896 Algush   897 Kizil  
1094 Aiden  
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Offsprings

2020
Altemir-Ser
colt
father - Fokus
2014
Partiya-Ser
filly
father - Patron